Podnikatelky a předčasné volby

Na první pohled by se určitě nestrannému pozorovateli mohlo zdát, že zmíněné dva pojmy, tj. na jedné straně „podnikatelky“, na druhé „předčasné volby“ nemohou mít spolu žádnou zvláštní souvislost. Jak však dále uvidíme, bylo by unáhlené tento problém odhodit jako neužitečný a podrobněji se jim nezabývat. A tak při uplatnění principu, že vše souvisí se vším, se můžeme pustit do hlubšího zkoumání jejich vzájemné souvislosti.

Pojem „podnikatelky“ patří mezi dnes často se vyskytující slova v rámci genderové problematiky, která zkoumá postavení žen v nejrůznějších funkcích, profesích, úlohách jak v ekonomickém, tak i politickém prostředí. Boj o rovnost žen a mužů spíše nabývá na svém významu, než aby zapadal.

Ženy se stále hlasitěji hlásí o svá práva, nechtějí se smířit s postavením, které jim bylo historicky přisouzeno a které přes všechny zásadní změny v jejich životě i v životě celé společnosti, nepochopitelně přetrvává, a dělají vše pro to, aby se mužům co nejvíce vyrovnaly. Dlouhodobě se vzdělávají, snaží se zapojit aktivně jak do ekonomického života (zejména v oblasti podnikání), tak i do života společenského (v řadě neziskových, nevládních organizací) a také do života politického: jsou členkami stran, politických uskupení, zastávají funkce v zastupitelstvech měst a obcí a často usilují o funkce ve vysoké politice. Z objektivního hlediska jde o proces zcela přirozený, neboť dosáhly vysokého průměrného vzdělání, v mladších věkových kategoriích dokonce vyššího než muži. Rovněž většina z nich prošla a stále ještě prochází procesem mnohaletého tréninku manažerských dovedností, kdy plní pracovní povinnosti v zaměstnání či podnikání spolu s péčí o děti a domácnost, a dosti často dokonce jako samoživitelky.

Pokud jde o podnikání, přibývá každoročně žen, které buď z vlastního zájmu nebo v důsledku přetrvávající krize, která je připravila o zaměstnání anebo jim po mateřšké nedovolila se do pracovního procesu opětně zapojit, se stávají podnikatelkami a snaži se tak řešit živobytí své i své rodiny. Ukazuje se však, že jejich vstup do podnikání je mnohdy značně komplikovanější než je tomu u mužů-podnikatelů. Celé prostředí a podnikatelská infrastruktura se zdá být lépe připravena na příchod mužů-podnikatelů a s ženami-podnikatelkami jakoby ani nepočítala. A tak se „sendvičová generace“ , jak se v dnešní době s oblibou říká té skupině žen, která se stará nejen o své nezletilé děti, ale současně i o své nemohoucí rodiče, potýká s nedostatkem dostupných mateřských škol, nedostatečným zaopatřením školních dětí v povýukové době, nedostatkem služeb pro seniory atd.

Ptáte se, jak tedy souvisejí oba shora uvedené pojmy? Je to dosti jednoduché: tím, že je stále málo žen v rozhodovacích procesech jak na úrovni samospráv, tak zejména v zákonodárných a výkonných sborech, nejsou potřeby žen, a tím i žen-podnikatelek, dostatečně zohledňovány, neboť řadě mužů připadá, že problémy žen nejsou obecně nijak podstatné. Organizace, které dlouhodobě usilují o rovné (nejlépe paritní) zastoupení žen v zastupitelských sborech, rozhodně nevítají zkrácení volebního období pro volby do parlamentu. Předčasné volby jim znemožňují dokončit kampaň za větší participaci žen na politické moci a pro propagaci kroužkování žen na kandidátkách stran, jež mají šanci se dostat do parlamentu, není dostatečný časový prostor. Je tedy otázkou, zda se podaří zlepšit prostředí žen-podnikatelek, či to bude muset počkat až na další parlamentní volby.

I za takové situace, která pro ženy-podnikatelky není příliš příznivá, se ukazuje, že je třeba problémy žen-podnikatelek nepřestat řešit. V této souvislosti je nutno vyzdvihnout potřebu školení a tréninku žen-podnikatelek právě v tom ohledu, který by jim pomohl v jejich nemalých povinnostech „sendvičové generace“. Jde především o kurzy Slaďování pracovního a osobního života, které již v několikátém běhu zajišťuje společnost Odyssey Performance Enhancement Network v rámci svého projektu Profi žena – Střední Čechy. I když zmíněné školení nemůže být považováno za způsob, jak problémy žen-podnikatelek patřících do „sendvičové generace“ vyřešit, je třeba zdůraznit, že i to ženám-podnikatelkám pomáhá, jak nakonec vyplývá z velmi kladného hodnocení zmíněného školení jeho účastnicemi.

© Ing. Marie Marvanová Gender poradkyně projektu PROFI ŽENA Září 2013