Proč se podnikatelkám daří v podnikání hůře než podnikatelům?

Článek by se dal také nazvat Hledání příčin menší ekonomické úspěšnosti žen-podnikatelek oproti mužům podnikatelům. Statistiky uvádějí tento fakt bez jakýchkoliv podstatných komentářů, takže si lze podle libosti účelově vybrat mezi různými důvody jakýkoliv, od ženské neschopnosti podnikat, přes averzi k riziku, a dále přes nedostatek agresivity na jedné a solidarity na druhé straně až k nedostatku kreativity a kombinačního smyslu. Všichni ti, kdož se profesně zabývají analýzou nějakého problému, vědí, že v tomto ohledu není možno generalizovat. Všechny z uvedených důvodů mohou být v tak velké množině, jakou jsou dnes ženy-podnikatelky v naší zemi, zastoupeny. Záleží pouze na tom, jak četný je jejich výskyt a jak podstatný je v daném případě příslušný důvod. Proto bude asi vhodnější si nejprve problematiku odlišnosti ženského a mužského přístupu k podnikání trochu přiblížit.

Z hlediska historického vývoje podnikání u nás lze říci, že ženské podnikání ve větším rozsahu není až tak staré. Do doby, než si ženy vydobyly právo volební a s ním i právo na vzdělání a držbu majetku, vyskytovaly se ženy-podnikatelky, zejména ve větším businessu, pouze sporadicky. Z toho plyne, že jejich podnikatelské zkušenosti, znalosti a dovednosti nemohly být stejně velké jako ty, jimiž disponovali a nadále disponují muži.

Nicméně charakterové vlastnosti, jimiž se průměrná žena liší od průměrného muže, a mezi něž patří zejména pečlivost a pracovitost, přiměly ženy uvažující o podnikaní k tomu, aby se na svou profesi dokonale připravily. V tomto ohledu jde především o vzdělání, kde se výsledky projevily markantněji než v jiných ohledech: ve věkové skupině do 35 let je dnes z celkového počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí 62% žen oproti 38% mužů. Dle statistik se ženy rovněž častěji zúčastňují různých profesně zaměřených kurzů a postgraduálního studia.

Na druhou stranu, jiné typicky ženské charakterové vlastnosti, jako je schopnost empatie, averze k riziku a sklon ke kompromisům se mohou projevovat a často se i projevují v podnikání jako retardéry. Navíc ženy, tedy i ženy-podnikatelky, se nerady přetlačují, nerady usilují o vítězství nad druhými za každou cenu, a tak se někdy stává, že jim dobré obchody unikají mezi prsty, resp. nedosahují takových ekonomických výsledků, jaké by si jejich úsilí v podnikání zasloužilo.

Máme-li tedy shrnout důvody, proč nejsou ženy-podnikatelky jako celek stejně úspěšné jako muži-podnikatelé, resp. proč se jim v podnikání daří hůře, pak je třeba přiznat, že hlavním důvodem je především povahové zaměření typické ženy, které postrádá agresivitu, průbojnost, odvahu riskovat a určitou podnikatelskou bezohlednost, jež jsou vlastní především mužům.

Zkušenosti však ukazují, že se řadě žen podařilo v rámci podnikání potlačit uvedené sklony a začaly se v businessu chovat stejně jako jejich mužské protějšky. To se projevilo i na ekonomických výsledcích a na menším počtu těch žen-podnikatelek, které byly nuceny s podnikáním z důvodu špatných ekonomických výsledků skoncovat.

Proces zlepšování výsledků ženského podnikání je však pozvolný a nelze očekávat, že by se situace v krátké době rapidně změnila. Důležité je, že i samy ženy-podnikatelky si svůj handicap v podnikání uvědomují a snaží se o překonání svých slabších stránek. Projevuje se to i na počtu posluchaček různých vzdělávacích programů na podporu ženského podnikání, jakým je např. projekt společnosti Odyssey Performance Enhancement Network, který je jednoznačně zaměřen na odlišný přístup a vlastnosti žen-podnikatelek. Na základě bohatých zkušeností, které získala dlouhodobým pořádáním kurzů zaměřených na pomoc ženám-podnikatelkám v rámci projektu Profižena – Střední Čechy, se společnost řadí k těm organizacím, které svou dobře volenou a správně zaměřenou aktivitou v oblasti vzdělávání výrazně přispívají k tomu, aby se situace v ženském podnikání co nejdříve změnila k lepšímu.

© Ing. Marie Marvanová Gender poradkyně projektu PROFI ŽENA Září 2013